Wie kan ingeschreven worden?

U kunt uw kind inschrijven vanaf 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin het 2 jaar en 6 maanden wordt. Elke kleuter van minimum 2 jaar en 6 maanden die ingeschreven is op 1 februari telt mee voor de berekening van lestijden in het volgende schooljaar. Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via elektronische drager binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform of de door de Regering aangeduide personen contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

Wat moet ik meebrengen?

Bij de inschrijving brengt u de identiteitskaart van uw kind mee.

Indien u nog niet over een identiteitskaart beschikt, brengt u een ander officieel document mee dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...).

Uw kind wordt ingeschreven voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Herinschrijven bij de overstap naar de lagere school is dus niet nodig. De inschrijving kan pas ingaan na instemming met en de ondertekening van het schoolreglement en het pedagogisch project.

Wanneer mag ik mijn kind inschrijven?

Kleuters die jonger zijn dan 3 jaar worden pas in de kleuterschool toegelaten vanaf de instapdatum (minimum 2 jaar en 6 maanden oud.) Deze instapdata werden door de wetgever als volgt bepaald:

- de eerste schooldag na de zomervakantie;

- de eerste schooldag na de herfstvakantie;

- de eerste schooldag na de kerstvakantie;

- op de eerste schooldag van februari;

- de eerste schooldag na de krokusvakantie;

- de eerste schooldag na de paasvakantie;

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Kleuters die twee jaar en 6 maanden worden op een instapdatum, worden die dag in het kleuteronderwijs toegelaten. Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef ook al heeft zij/hij de leeftijd van 2 ½ jaar overschreden. Inspecteurs en verificateurs zullen op dit punt controles in de klassen uitvoeren. Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kinderen van meer dan 3 jaar kunnen op elk moment ingeschreven worden en in de klas instappen.

Onze school heeft momenteel geen capaciteitsproblemen en kan alle kinderen inschrijven.

De leerlingen van de lagere school zijn verplicht alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsredenen kunnen er in samenspraak met directie en leerkrachten aanpassingen gebeuren.

Voorwaarden bij de inschrijving

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van je kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen je kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in onze school.

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.